105
(SCI)
Can private management compensate the ineffective marine reserves in China?
Ambio
Hui Huang, Colin Kuo-Chang Wen, Xiubao Li, Yuan Tao, Jainshen Lian, Jianhui Yang, Kah-Leng Cherh
Corresponding Author, Other