93
(SCI)
Low RET mutation frequency and polymorphism analysis of the RET and EDNRB genes in patients with Hirschsprung disease in Taiwan.
Journal of Human Genetics
Trang-Tiau Wu, Tsui-Wei Tsai, Chao-Ta Chu, Zen-Fung Lee, Chuan-Mao Hung, Ching-Chyuan Su, Shuan-Yow
2005-04-00
50
168~174
7
Corresponding Author
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834508