96
Characterization of protein arginine methyltransferases in porcine brain.
Journal of Biochemistry and Molecular Biology
Chien-Jen Hung, Da-Huang Chen, Yi-Ting Shen, Yi-Chen Li, Yi-Wei Lin, Mingli Hsieh*, Chuan Li.
2007-09-00
40
617~624
8
Corresponding Author
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17927892