92
Down-Regulation of Heat Shock Protein 27 in Neuronal Cells and Non-neuronal cells Expressing Mutant Ataxin-3.
FEBS Letters
Feng-Chen Wen, Yen-Hsien Li, Hui-Fang Tsai, Chao-Hsiung Lin, Chuan Li, Chin-San Liu, Chong-Kuei Lii,
2003-07-10
546
307~314
8
Corresponding Author
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12832059